تیم ما

صفحه اصلی / مشارکت های عمده / تیم ما

Our Directors

Burçin Döveç
Burçin Döveç
Director

Küpran Döveç
Küpran Döveç
Director

Buğra Döveç
Buğra Döveç
Director

MANAGERS

Seyhan Kinyaz
Seyhan Kinyaz
General Manager / Management Representative

Niğdem Döveç
Niğdem Döveç
Accounting Manager

Ozan Özdemir
Ozan Özdemir
Sales Manager

ARCHITECTS AND ENGINEERS

Tolga Hatay
Tolga Hatay
Civil Engineer

Şafak Barbaros
Şafak Barbaros
Civil Engineer

Sertaç Topkar
Sertaç Topkar
Civil Engineer

Kemal Bayram
Kemal Bayram
Civil Engineer

Giray Hamzaoğulları
Giray Hamzaoğulları
Architect

Mevhibe E. Özoğlu
Mevhibe E. Özoğlu
Construction Technician

Ahmet Döveç
Ahmet Döveç
Construction Technician

SALES AND MARKETING

Buğçen Döveç
Buğçen Döveç
Sales Representative

Alimshan Faizulayev
Alimshan Faizulayev
Sales Representative

Burcu Kurt
Burcu Kurt
Sales Representative

Olga Doğulu
Olga Doğulu
Sales Representative

Wesam Hamed
Wesam Hamed
Sales Representative

Bahire Lütfioğlu
Bahire Lütfioğlu

ACCOUNTS DEPARTMENT

Bahire Lütfioğlu
Mehmet Peksoylu
Accounting Representative

Temren Türkoğlu
Temren Türkoğlu
Accountant

Berna Arcanlı
Berna Arcanlı
Accountant

Sedef Bolkan
Sedef Bolkan
Accountant

Ayşe Monargalı
Ayşe Monargalı
Accountant

Simge Bayraktar
Simge Bayraktar
Accountant

CUSTOMER SERVICES

Kazım Yamacı
Kazım Yamacı
Rental and Service Representative

İbrahim Çapraz
İbrahim Çapraz
Rental and Service Representative

Kader Sarpkaya
Kader Sarpkaya
Executive Secretary

Heval Ekincioğlu
Heval Ekincioğlu
Customer Representative

GENERAL SERVICES

Tülay Gök
Tülay Gök
General Services Officer

Hüseyin Hüseyinoğulları
Hüseyin Hüseyinoğulları
General Services Officer

Osman Beyaz
Osman Beyaz
Software Consultant